logoHUFIEC 2014 ww

Szanowni Państwo,

Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki  sprawuje nadzór nad wszystkimi placówkami wypoczynku organizowanymi w ramach Harcerskiej Akcji Letniej  2017 przez jednostki organizacyjne Hufca (drużyny, szczepy, związki drużyn)  i tak:

- każdy obóz harcerski i kolonia zuchowa została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty. Informacje o zarejestrowanych placówkach  

  wypoczynku znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:  https://wypoczynek.men.gov.pl/. Numery zgłoszeń znajdują się w  tabeli,

- placówką wypoczynku (obóz, kolonia zuchowa) może kierować pełnoletni instruktor w stopniu podharcmistrza lub harcmistrza posiadający  

  ukończony kurs kierowników placówek wypoczynku.

  Funkcję kadry wychowawczej mogą pełnić wyłącznie pełnoletni instruktorzy ZHP (lub z otwartą próbą przewodnikowską posiadający ukończony   

  kurs wychowawców placówek wypoczynku),

- obowiązkiem jest posiadanie przez wszystkich instruktorów pełniących funkcje wychowawcze aktualnego zaświadczenia o niekaralności,

- wszyscy uczestnicy obozu/kolonii będący członkami ZHP zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

  Nr polisy znajduje się w zakładce Ubezpieczenie,

- został uruchomiony telefon interwencyjny Pełnomocnika Komendanta Hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej, któremu będzie można zgłaszać wszelkie  

  uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówki wypoczynku.

Chciałabym zachęcić Was Rodziców do tej formy przekazywania swoich uwag zwłaszcza, gdy skargi są zgłaszane telefonicznie bądź listownie przez dzieci. Często zdarza się, że dziecko wyolbrzymia problem, który można załatwić bez konieczności uruchamiania potężnej machiny procedur stosowanych przez Kuratorium Oświaty. Pragnę zapewnić Państwa, że nie jest moim zamiarem ukrywanie czegokolwiek a jedynie dbanie by komendant obozu czy kolonii zajął się organizacją pracy placówki wypoczynku a nie przyjmowaniem kolejnych wizytacji w związku ze złożoną skargą.

Żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości będą podejmowane stosowne interwencje.

Na każdym etapie będą Państwo informowani o przebiegu interwencji oraz podjętych działaniach.

        Telefon interwencyjny:  732 82 08 09

        e-mail: skarbnik@nowydwormazowiecki.zhp.pl  

Rzeczą oczywistą jest, że niezależnie od wszystkiego macie Państwo prawo do zgłaszania uwag wszelkim instytucjom mającym wpływ na przebieg akcji letniej.

Faktury za udział dziecka w placówce wypoczynku wydaje Skarbnik Hufca po dokonaniu przez Rodziców wpłaty. W celu uzyskania faktury należy skontaktować się droga elektroniczną ze Skarbnikiem Hufca na powyższy adres e-mail  dołączając wypełniony komputerowo wniosek.

Nie ma obowiązku wysyłania potwierdzenia  przelewu.

Faktury w zależności od Państwa wyboru będą wysyłane e-mailem w formie elektronicznej lub będzie można je odebrać u drużynowego lub komendanta obozu.

C Z U W A J  !

phm. Bożena Chorąży

Skarbnik Hufca

Pełnomocnik Komendanta Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki ds. HALiZ

 

WYKAZ PLACÓWEK  WYPOCZYNKU  HUFCA ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ORGANIZOWANYCH W RAMACH HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2017

 

RODZAJ PLACÓWKI

LOKALIAZACJA

KOMENDANT

NR ZGŁOSZENIA W KURATORIUM

TERMIN

WYJAZD

POWRÓT

Zgrupowanie Obozów Szczepu 462 DHiGZ

w Łomiankach

Krówka Leśna

Mąkowarsko

pwd. Agnieszka Janiszewska

23613/MAZ/2017

Obóz Harcerski

08 - 28.07.2017

08.07.2017 godz. 5,3o

ICDS Łomianki

28.07.2017 ok. godz. 20,oo

PAN Dziekanów Leśny

Kolonia Zuchowa

15 - 28.07.2017

15.07.2017 godz. 5,3o

ICDS Łomianki

Zgrupowanie Obozów Szczepu 444 DHiGZ

w Łomiankach

Pólko k/Koronowa

phm. Robert Goś

22172/MAZ/2017

Obóz Harcerski

01- 22.072017

01.07.2017 godz. 5,3o

ICDS Łomianki

SP Izabelin

22.07.2017 ok. 17,oo

ICDS Łomianki

Szkoła Podstawowa

w Izabelinie

Kolonia Zuchowa

08 - 22.07.2017

08.07.2017 godz. 7,oo

ICDS Łomianki

Obóz 13 GTDH

„Czarne Ścieżki”

w Pomiechówku

Starachowice

phm. Agnieszka Semeniuk-Czepczyńska

19479/MAZ/2017

08 – 28.07.2017

08.07.2017 godz. 7,oo

Parking przy Przedszkolu

w Pomiechówku

28.07.2017 ok. 20,oo

Parking przy Przedszkolu

w Pomiechówku

Obóz 2 NSDHiGZ

w Nowym Dworze Mazowieckim

Siemiany

phm. Olga Sawicka

W trakcie

zgłaszania

02 – 16.08.2017

02.08.2017 godz. 8,3o

SP nr 5 ul. Chemików 1

16.08.2017 ok. 18,3o – 19,3o

Szkoła Podstawowe nr 5

NDM, ul. Chemików 1

 

 

 Wniosek o fakturę 

Wniosek o fakturę (wzór)

 

Ostatni rozkaz KH

Galeria

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!