logo hufca czarne

Szanowni Państwo,

Komenda Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki  sprawuje nadzór nad wszystkimi placówkami wypoczynku organizowanymi w ramach Harcerskiej Akcji Letniej  2018 przez jednostki organizacyjne Hufca (drużyny, szczepy, związki drużyn)  i tak:

- każdy obóz harcerski i kolonia zuchowa została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty. Informacje o zarejestrowanych placówkach  wypoczynku znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:  https://wypoczynek.men.gov.pl/. Numery zgłoszeń znajdują się w  tabeli,

- placówką wypoczynku (obóz, kolonia zuchowa) może kierować pełnoletni instruktor w stopniu podharcmistrza lub harcmistrza posiadający ukończony kurs kierowników placówek wypoczynku.

  Funkcję kadry wychowawczej mogą pełnić wyłącznie pełnoletni instruktorzy ZHP (lub z otwartą próbą przewodnikowską posiadający ukończony kurs wychowawców placówek wypoczynku),

- obowiązkiem jest posiadanie przez wszystkich instruktorów pełniących funkcje wychowawcze aktualnego zaświadczenia o niekaralności,

- wszyscy uczestnicy obozu/kolonii będący członkami ZHP zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

  Nr polisy znajduje się w zakładce Ubezpieczenie,

- został uruchomiony telefon interwencyjny Pełnomocnika Komendanta Hufca ds. Harcerskiej Akcji Letniej, któremu będzie można zgłaszać wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówki wypoczynku.

Chciałabym zachęcić Was Rodziców do tej formy przekazywania swoich uwag zwłaszcza, gdy skargi są zgłaszane telefonicznie bądź listownie przez dzieci. Często zdarza się, że dziecko wyolbrzymia problem, który można załatwić bez konieczności uruchamiania potężnej machiny procedur stosowanych przez Kuratorium Oświaty. Pragnę zapewnić Państwa, że nie jest moim zamiarem ukrywanie czegokolwiek a jedynie dbanie by komendant obozu czy kolonii zajął się organizacją pracy placówki wypoczynku a nie przyjmowaniem kolejnych wizytacji w związku ze złożoną skargą.

Żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości będą podejmowane stosowne interwencje.

Na każdym etapie będą Państwo informowani o przebiegu interwencji oraz podjętych działaniach.

        Telefon interwencyjny:  732 82 08 09

        e-mail: skarbnik@nowydwormazowiecki.zhp.pl  

Rzeczą oczywistą jest, że niezależnie od wszystkiego macie Państwo prawo do zgłaszania uwag wszelkim instytucjom mającym wpływ na przebieg akcji letniej.

Faktury za udział dziecka w placówce wypoczynku wydaje Skarbnik Hufca po dokonaniu przez Rodziców wpłaty. W celu uzyskania faktury należy skontaktować się droga elektroniczną ze Skarbnikiem Hufca na powyższy adres e-mail  dołączając wypełniony komputerowo wniosek.

Nie ma obowiązku wysyłania potwierdzenia  przelewu.

Faktury w zależności od Państwa wyboru będą wysyłane e-mailem w formie elektronicznej lub będzie można je odebrać u drużynowego lub komendanta obozu.

C Z U W A J  !

phm. Bożena Chorąży

Skarbnik Hufca

Pełnomocnik Komendanta Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki ds. HALiZ

 

WYKAZ PLACÓWEK  WYPOCZYNKUHUFCA ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ORGANIZOWANYCH W RAMACH HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2018

RODZAJ PLACÓWKI

LOKALIAZACJA

KOMENDANT

NR ZGŁOSZENIA W KURATORIUM

TERMIN

WYJAZD

POWRÓT

Zgrupowanie Obozów Szczepu 462 DHiGZ

w Łomiankach

Kucoby

pwd. Agnieszka Radziuk

1942/MAZ/2018-L

Obóz Harcerski

07 - 28.

07.2018

07.07.2018 godz. 6,0o

ICDS Łomianki

28.07.2017 ok. godz. 19,oo

PAN Dziekanów Leśny

Kolonia Zuchowa

14 - 28.

07.2018

14.07.2018 godz. 6,0o

ICDS Łomianki

Zgrupowanie Obozów Szczepu 444/424 DHiGZ

Kucoby

phm. Robert Goś

6192/MAZ/2018-L

Obóz Harcerski

07- 28.

07.2018

07.07.2018 godz. 6,00

OPS Łomianki

28.07.2018 ok. 18,oo-19,00

OPS Łomianki

21.07.2018 ok.18,00-19,00

OPS Łomianki

Kolonia Zuchowa

07 - 21.07.2018

08.07.2018 godz. 6,oo

OPS Łomianki

Zgrupowanie Obozów

Szczep 2 NDHiGZ

Kucoby

phm. Olga Sawicka

11865/MAZ/2018-L

14 – 28.

07.2018

14.07.2018 godz. 7,oo

Parking- przy

Szkoła podstawowa 5

ul. Chemików 1

28.07.2018 ok. 18,oo-19,00

Parking -przy

Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Harcerska

Zgrupowanie Obozów

Szczep 27 CSDHiGZ

Kucoby

Pwd. Michał Kobus

13340/MAZ/2018-L

07 – 21.

07.2018

07.07.2018 godz. 8,00

Parking przy UG

w Czosnowie

ul. Gminna 6

21.07.2018 ok. 18,00 – 19,00

Szkoła Podstawowe

Cząstków Mazowiecki

Powyższe dane dotyczące wyjazdów i powrotów kolonii oraz obozów zostały sporządzone na podstawie planów pracy placówek wypoczynku i mogą ulec zmianie (zwłaszcza godziny powrotów) o czym Komendanci będą informować Rodziców.


 

 

 Wniosek o fakturę 

Wniosek o fakturę (wzór)

 

Ostatni rozkaz KH

Galeria

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!