Uchwała nr 4/07/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.

Komendy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2

w sprawie Hufcowej Sprawności Okolicznościowej

„Zuch Stulecia, Harcerz Stulecia” 

§ 1

Działając na podstawie § 33 ust. 2 pkt 4 Statutu ZHP oraz pkt 52 ust. 2 pkt 8 Statutu ZHP, Komenda Hufca Nowy Dwór Mazowiecki ustanawia Hufcową Sprawność Okolicznościową „Zuch Stulecia, Harcerz Stulecia” oraz zatwierdza regulamin i kartę próby sprawności.

§ 2 

Regulamin oraz karta próby Hufcowej Sprawności Okolicznościowej „Zuch Stulecia, Harcerz Stulecia” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wzór graficzny Hufcowej Sprawności Okolicznościowej „Zuch Stulecia, Harcerz Stulecia” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

KOMENDANT HUFCA

         /-/ hm. Marcin Janiszewski

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Komendy Hufca nr 4/07/2019

z dnia 18 lipca 2019 r.


sprawnosc

 

Regulamin Hufcowej Sprawności Okolicznościowej

 

„Zuch Stulecia, Harcerz Stulecia”

 

I.   Hufcowa Sprawność Okolicznościowa „Zuch Stulecia, Harcerz Stulecia” została ustanowiona przez Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 22 w Nowym Dworze Mazowieckim.

II.   Sprawność jest sprawnością okolicznościową i można ją zdobyć jedynie podczas roku 100-lecia harcerstwa na ziemiach nowodworskich i 100-lecia KK nr 2 – w okresie od 1 września 2018 r do 28 września 2019 r.

III.   Sprawność można zdobyć jedynie po zaliczeniu min. 6 z 7 zadań z karty próby.

IV.   Punkty 1,2 oraz 5 weryfikuje drużynowy, punkty 3,4,6 oraz 7 biuro imprezy lub punktowi. W przypadku przydziału do klubu, kręgu lub bezpośrednio do hufca (czynni instruktorzy ) wszystkie punkty weryfikuje biuro imprezy w dniu 28 września 2019 r.

V.   Karty prób na sprawność okolicznościową zbierane są przez biuro imprezy maksymalnie do rozpoczęcia koncertu finałowego. Karty prób należy przekazywać całościowo przez całą gromadę/drużynę. W przypadku przydziału do klubu, kręgu lub bezpośrednio do hufca (czynni instruktorzy ) karty sprawności można składać indywidualnie.

VI.   Jedynie zaliczona karta sprawności jest podstawą do przyznania sprawności okolicznościowej.

VII.   Sprawność okolicznościową przyznaje komendant hufca rozkazem w ciągu miesiąca od zakończenia rozpoczęcia roku harcerskiego 2019/2020.

VIII.   Za interpretację i wyjątki powyższego regulaminu odpowiada osoba przyznająca sprawność.

IX.   Sprawność posiada swoje logo, sprawności (w formie naszywki na mundur) zostaną przekazane niezwłocznie drużynowym po wydaniu rozkazu zatwierdzającego listę osób spełniających wymagania sprawności.

X.   Regulamin sprawności wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Karta próby na sprawność:

 

Zuch Stulecia, Harcerz Stulecia

sprawność okolicznościowa w ramach roku 100-lecia harcerstwa na ziemiach nowodworskich i 100 lecia powstania Korpusu Kadetów nr 2.

 

ZADANIA

DATA

PODPIS/PIECZĘĆ

1

Zna podstawowe informacje o Hufcu Nowy Dwór Maz., bohaterze hufca, potrafi podać min. 5 faktów o hufcu (weryfikuje drużynowy lub biuro imprezy rozpoczęcia roku harcerskiego 2019/2020)

   

2

Brał udział w minimum 3 imprezach hufcowych od 1 września 2018 r do 28 września 2019 r (włącznie)

   

3

Zdobył medal za udział w biegu na rozpoczęciu roku harcerskiego 2019/2020

   

4

Zdobył pieczęć pamiątkową (w ramach działań strefy zuchowej lub strefy harcerskiej w czasie rozpoczęcia roku harcerskiego 2019/2020)

   

5

Brał udział w zajęciach poświęconych KK nr 2 (np. zbiórka, rajd, wycieczka)

   

6

Wykonał pamiątkowe zdjęcie z „Kadetem” w czasie rozpoczęcia roku harcerskiego 2019/2020 lub podczas akcji #dlakadeta

   

7

Wykonał dowolną techniką plastyczną logo hufca i pokazał je przedstawicielom biura imprezy w dniu 28 września 2019 r. – można wykonać je wcześniej lub w trakcie imprezy.

   

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Komendy Hufca nr 4/07/2019

z dnia 18 lipca 2019 r.

 

 

Wzór graficzny Hufcowej Sprawności Okolicznościowej

„Zuch Stulecia, Harcerz Stulecia”

 

 

sprawnosc

Ostatni rozkaz KH

Galeria

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

GK ZHP

logo zhp male

Stołeczna

logo2

Miasto NDM

3062

ROHiS

IPHZN

izbapamieci1

Hufcowe wieśći!